.תירבעב mIRC תנקתה
Home

Latest News
Download mIRC
How to Install
Translations
Message Boards

Intro to IRC
IRC FAQ

Intro to mIRC
mIRC FAQ
Command List

How to Register

Mailing Lists
IRC Networks
Chat Links
More Info

םישנל דעוימ אוה .תירבעה הפשה תולוכי לשב רכז ןושלב בתכנ הז דומע !בל ומיש
.ונתחילס תא ולבק !דחאכ םירבגו

,תאז תורמל .תמגרותמ אסריג לכ ןיא הז עגרל ןוכנו תילגנא הנכות הניה mIRC
,םירותפכה לש םבור .תורחא תופש ירבודל ללכ השק וניא mIRC-ב שומישה
תועלוקו תולק תויורשפאו תודוקפב םישמתשמ הנכותה תויצקנופו תויורשפאה
.הדוקנל
רבד .דיחיהו ןושארה לושכמה ללכ ךרדב םה IRC-ב ןושארה שומישהו mIRC תנקתה
.םינושה וימוגרתו הז ץבוק תועצמאב רותפל םינווכתמ ונא הז

ידי לע בתכנש ירוקמה ץבוקהמ טור איג ידי לע המגרות וז היצמרופניא
בל םיש .http://www.mirc.co.uk/english.txt תבותכב תאצמנו Tjerk Vonck
תבותכל חולשל ןתינ mIRC לע תולאש .תירבע רבוד וניא Tjerk יכ
.דבלב תילגנאב [email protected]

.IRC הז המ

תווצק לכמ םישנא וב ילאוטריו שגפמ םוקמ וניה IRC (Internet Relay Chat)
,mIRC תא ץירמ התא שמתשמ רותב .בותכל - בוט ,רבדלו שגפהל םילוכי םלועה
םיריבעמו םהינב םירבוחמ םיתרשה לכ.IRC-ה תשרב תרשל תרבחתמש הנטק הנכות
דחאב יתצובק ןוידב ףתתשהל לכות .IRC-ה תשרב שמתשמל שמתשמ ןיב תועדוה
םע תויטרפב רבדל קר וא IRC-ה תותשר תואממ תחאב ,IRC-ב םיצורעה יפלאמ
ימוחת לכ תא אוצמל לכות .םיאצמנ םה וב םלועב םוקמ לכב ,םירבח וא החפשמ
.IRC-ב םיאשונהו תונויערה ,םיישונאה ןיינעה

.mIRC הז המ

הבתכנש ,תונולחל הפתוש IRC תנכות ,mIRC ןוגכ הנכות ךרטצת IRC-ב שמתשהל תנמ לע
רשא שמתשמל תיתודידי IRC תנכות איה mIRC תנכות .Khaled Mardam-Bey ידי לע
תיבה רתאמ םניחב mIRC תא דירוהל לכות .םילכו תויורשפאב בטיה תדייוצמ
,דירוהל ךל רוזענ הז הרזע ץבוקב .http://www.mirc.com תבותכב mIRC לש
.mIRC-ב שמתשהלו ןיקתהל

.IRC-ל סנכהל דציכ

,הכ דע תעגה םא .mIRC תרדגהו תנקתה ,תדרוה םע ךל רוזענ ונא ,הגאד לא
טושפ !רחמ זא םויה אל םא ,ךלש בשחמה לע mIRC תא ןיקתהל חילצת יאדווב
.....תוארוהה רחא בוקעו ארק

אל םירבדה םא .אקספה תא שדחמ ארק טושפ והשלכ םוקמב ךכרד תא תדביא םא
תרחא היצמרופניא תצק אורקלו הדיצה ןטק דעצ תושעל לכות ,הלחתהב *םיספתנ*
תבותכב IRC-ל המדקהה לע ץילמהל הצור ינא ?ןיבל ןיב
היצמרופניא הברה שי ,דימת רוכז .http://www.mirc.com/ircintro.html
.אורקל ךירצ -התא- ךא ,אצמנב הרזעו

.mIRC תא דירוהל דציכ

ומכ קוידב .ךבשחמ לע mIRC תא וניקתיש םמצעמ-םיחתפנ םיצבקב תצפומ mIRC
mIRC לש טמרופ הזיאב תעדל ךילע לכ םדוק .תורחא תובר טנרטניא תונכות
טיב 16 טמרופ .טיב 32 טמרופב םגו טיב 16 טמרופב םג הנימז mIRC .שמתשת
32 טמרופ .3.11 וא 3.1 תונולח ןוגכ (טיב 16) תונשי הלעפה תוכרעמל םיאתמ
2000 תונולח ,98 תונולח ,95 תונולח ןוגכ טיב 32 הלעפה תוכרעמל םיאתמ טיב
.NT וא

אוה טיב 16 תסרגב ץבוקה םש ?ךירצ התא ץבוק הזיא עדוי רבכ התאש חוטב ינא
'sixteen' התועמשמ ?םש 's'-ה תא האור .mircxxs.exe ומכ והשמ
't'-ה .mircxxt.exe ומכ והשמ אוה טיב 32 תסרגב ץבוקה םש .(הרשע-שש)
.(םיתשו םישולש) 'thirty-two' התועמשמ

תא ץרה .mIRC ירתאמ דחאמ םיאתמה mIRC-ה ץבוק תדרוהל ןכומ התא תעכ
ןאכ .םיינשמה םירתאהמ דחא וא http://www.mirc.com תבותכל הנפו ןפדפדה
הנשמ הז ןיא .הדרוה תובותכ לש הכורא המישר וב ,הדרוהה דומעל רושיק הארת
םוקממ הדרוהש ןבומ !ץבוקה ותוא תא םיעיצמ םלוכ ,שמתשת הדרוה רושיק הזיאב
הירפס רחב .חישקה ןנוכה לע תרחבש ץבוקה תא רומש .רתוי הריהמ היהת בורק

תדרוה ,ינלבס היה .הדרוהה רחאל ץבוקה תא אוצמל לכות הב חישקה ןנוכב
...תוקד רפסמ תחקל הלולע mIRC

!הנקתה ?האלה המ

רכוז התא םאה .ךבשחמ לע mIRC תנקתהל ןכומ התא ,mIRC תא תדרוהשכ תעכ
,ותוא תאצמשכ .ךלש חישקה ןנוכב ותוא שפח ?עגרכ תדרוה ותוא ץבוקה םש תא
הנכותה .mIRC תנקתה תא ליחתת וז הלועפ .הלופכ הציחל וילע ץוחלל לכות
לע הירפסה ,'הנקתהה תירפס' תא שקבתו ,ןוישרה םכסה תא אורקל ךממ שקבת
c:\mirc\ תעצומה הירפסה ללכ ךרדב .mIRC תא ןיקתהל הצרת הב חישקה ןנוכה
תנכות !והזו 'Install' רותפכ לע ףוסבלו םימעפ רפסמ 'OK' שקה .םיאתת
.הדובעה לכל גאדת הנקתהה

.הנושארה םעפב mIRC תא לעפה תעכ

התאש קודב ,ךישמתש ינפל .שומישל הנכומו ךבשחמ לע תנקתומ תעכ mIRC
תא שפח טעכ ?בוט ,השוע דימת התאש יפכ רבחתה טושפ .טנרטניאל רבוחמ
תוינכותה תצובקב וא (Start) לחתה טירפתב אוהש ןכיה mIRC לש ןטקה למסה
.mIRC תא ליחתהל ידכ הז למס לע שיקהל לכות .mIRC

רפסמ אלמל שרדת ןאכ .עיפוי Options טירפתו הנושארה םעפב לעפות mIRC
טירפה והז .בושח 'Connect' ישארה גולאידה קר הלחתהב .םייסיסב םיטרפ
תורושה תא אלמ .תורחאה תעדה תוחיסמ תויורשפאה לכמ חכש .המישרב ןושארה
.Alternate-ו Nickname, E-mail address ,Full name


(Tjerk Vonck ,אמגודל) ךלש יתימאה םשה :Full Name
([email protected] ,אמגודל) ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכ :E-mail Address
(Kreet ,אמגודל) תוחישב שומישל םיות העשתל דחא ןב יוניכ :Nickname
יוניכ ,IRC-ל תרחב וב יוניכב שמתשמ רבכ רחא והשימ םא :Alternate
(Kreet2 ,אמגודל) .ומוקמב רחבי הז

Random US DALnet לדחמה תרירב ךא ,הצרת םא רחא IRC תרשב רוחבל לכות
ינורטקלאה ראודה תבותכו ךמשב שמתשהל *בייח* ךניא .הבוט היהת server
הנטקה ןומיסה תבית תא האור ,הא .ימינונא ראשהל ךנוצרב םא ךלש םייתימאה
ינפב ךילע הנגמ איהש ןוויכ התוא ליעפתש ץילממ ינא ?'Invisible mode'
.תשרה לע םישופיח

תורישי סנכותו 'Connect to IRC Server' רותפכה לע שקה ,ןכומ לכהשכ תעכ
לכ תא תושעל ךירצ ךניא האבה םעפבש ןה תובוטה תושדחהו !בוט לזמ .IRC-ל
(: שדחמ וזה הדובעה

?הפ הרוק המ

הרצי (הווקתב) mIRC .םירוק םירבד הברה ...ביבס לכתסהו תולקב הז תא חק
בצמ לע תועדוה רפסמ ךל חלש הז תרש .אוהשלכ DALnet IRC תרש םע רשק
אוה ,בוט וב טבה .ךלומ ץפק םיצורעה ןולח ןכ ומכ .'Status' ןולחב תכרעמה
המכ תוסנל הצרת ילוא .םלועב רתויב םיירלופופה IRC-ה יצורע לש רחבמ הארמ
.המישרב עצומה ץורע לכ לע הלופכ הציחל שיקהל לכות ?םהמ

םה ינמיה רוטב תומשה .ךסמה לע עיפומ שדח ןולח ,ץורעל סנכנ התא רשאכ
.החישה להנתמ וב םוקמה וניה ילאמשה ןולחה .ץורעב םיחחושמ רבכש םישנאה
ןולח תיתחתב הרושב טסקטה תא שקה טושפ .ץורעב םישנאל 'Hi!' רמול הסנ
!רבדו הנהת ...ץורעה

הניפב תמקוממש ,הריגסה תבית לע םיימעפ שקה ,ץורע בוזעל תנמ לע
.ץורעה ןולח לש הנוילע-תילאמשה

!דמחנ הז ,ייה

תעכו .IRC-ל סנכהל השק ךכ לכ היה אל הז האור התאש יפכ ..דמחנ הז ,ןכ
תיארש םיצורעה לש הנטקה המישרה !רוקחל הברה דוע שי םולה דע תעגהשמ
הדוקפה תא םושרל לכות .IRC-ה תשרב םיצורע יפלא םנשי .המלשמ הקוחר הניה
.םלוכ תא תוארל ידכ /list

mIRC תודוקפ לכ תועיפומ - ךסמה לש ןוילעה קלחב - Commands טירפתב :זמר
.השוע התא המ עדוי ךניא םא ישומיש תויהל לוכי הז רבד .תויסיסבה

טירפתב ,תיאר רבכש יפכ .תולקב תורחא IRC תותשרל רבחתהל ךתורשפאב
.םירחא IRC יתרשו תורחא IRC תותשר רוחבל לכות File/Options/Connect
הסנ .תרחא תשרל רבחתהל ידכ 'Connect to IRC Server' רותפכה לע שקה
?תאז

הזיאב העידי .IRC תשר התואל סנכנ התאש אדוו IRC-ב םירבח שוגפל הצרת םא
העידי אלל ישארה בוחרה שופיח ומכ הניה תשר וזיאב אל ךא םיאצמנ םה ץורע
.שפחל ריע וזיאב

דואמ הארי לכה הלחתהב .ןויסנ טעמ שוכרל ךילע mIRC תא תנקתהשכ תעכ
םישנא םנשי דימת ,חכשת לאו .הידמל לגרתהל אוה תושעל ךילעש לכ ךא לבלבמ
!הרזע טעמ ךירצ התא םא לאש טושפ ..ךל רוזעל םילוכיש הביבסב םייתודידי

אוה .םירותפכה לגרסב ילאמשה ןוילעה רותפכה תרזעב IRC-המ קתנתהל לכות
ילוא .םירחאה םירותפכהמ המכ הסנתש עיצמ ינא קתנתתש ינפל .ןטק רבחמ הארמ
.רתוי רחואמ םתוא ךרטצת

יצבק ינש םע העיגמ mIRC הארתש יפכ .mIRC לש HELP טירפתל םג בל םיש
the- ינשה ץבוקל .ללכב IRC רובע רחאו המצע mIRC רובע דחא ,םיבושח הרזע
וא םויה הז ץבוק ארקתש דואמ ץילממ ינאו םדוק יתסחייתה רבכ -IRC Intro
םיבורקה םימי המכב לקתת הב העפות לכ טעמכ הריבסמ IRC-ל המדקהה .רחמ
!IRC-ב םישנא לש הקיחצמה תוגהנתההו םירזומה םיגהנמה תא ךל הריכמ ןכו

!IRC-ה לע האנה הברהו ,החלצהב


Tjerk Vonck - [email protected] ידי לע הבתכנ תירוקמ אסרג
1995-2002 Tjerk Vonck & mIRC Co. Ltd. תורומש תויוכזה לכ (C)
[email protected] - (Basti) טור איג ידי לע הבתכנ תירבע אסרג